Το Αλλαζω διατηρεί αυτό τον ιστότοπο, προκειμένου να προωθήσει την πρωτοβουλία του στο κοινό. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες ακριβείς και ενημερωμένες.  Αν υποπέσουν στην αντίληψή μας σφάλματα, τα διορθώνουμε.  Ωστόσο, το Αλλαζω δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά στις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες:
  • είναι γενικού μόνο χαρακτήρα και δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων
  • είναι συνδεόμενες, μερικές φορές, με ιστότοπους εκτός του Αλλαζω και μη ελεγχόμενους από αυτό, για το περιεχόμενο των οποίων το Αλλαζω δεν δύναται να αναλάβει ευθύνη
  • δε διαθέτει νομική βάση για καταγγελίες (για συγκεκριμένες συμβουλές, σας προτείνουμε καταρτισμένους επαγγελματίες).
Το Αλλαζω διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να αναστείλει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να διαγράψει τμήματα από τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή. Η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη του Αλλαζω απέναντι σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη του για θέματα προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.